__  

ŠKOLA DIALOGU

je pravidelná vzdělávací akce ADKP. Součástí jsou dopolední přednášky a semináře na téma dialogu a integrace křesťanství a psychologie, opřené o relevantní zdroje a literaturu. Obsahově se nezaměřujeme na žádný konkrétní psychologický směr, resp. chceme reflektovat celou škálu přístupů. V odpolední části je možné účastnit se skupinové supervize, skupiny pro frekventanty terapeutických výcviků anebo pro studenty vysokých škol. Prostor je věnovám také budování komunity, vzájemnému poznávání a sdílení kontaktů, informací a podnětů. 


Pro zájemce nabízíme pravidelná vzdělávácí a komunitní setkání se záměrem rozvoje kvalitního dialogu křesťanstké víry a profesního i osobního růstu psychologů, terapeutů a studentů těchto oborů. 

 

Termíny pro nastávající školní rok:

2019: 2. listopadu
2020:
11. leden, 4. duben,
6. červen

Nabízíme dvě možnosti platby (platba na místě):

A. platba za jednotlivá setkání: 
- studenti 600 CZK / pracující 900 CZK,

B. roční předplatné (všechna 4 setkání)
- studenti 2000 CZK / pracující 3000 CZK.

 

PROGRAM

Teorie dialogu (9.30 - 11.00)

V této části budou představeny základy dialogu křesťanství a psychologie. Bude dán vyvážený prostor vzájemnému obohacení a konfrontaci teologických a psychologických perspektiv, v návaznosti na aktuální stav poznání v oboru integrace teologie a psychologie. Frekvantanti se seznámí se základními teologickými pojmy i aspekty křesťanského života ve vztahu k psychologické teorii a praxi. Představíme různé varianty řešení vztahu těchto sfér, relevantní literaturu i další zdroje odpovídající kontextu ČR. 

Psychoterapeutické přístupy v dialogu (11:30 - 13.00)

Zaměříme se ze široka na jednotlivé psychoterapeutické proudy, jejich filosofická východiska i jejich interakci se sociální a duchovní stránkou života jednotlivců i společenství. Předmětem bude diskuse relevantních myšlenek a zdrojů ze současné psychologie i teologie, a dialog, v němž jsou vidět přesahy i kontrasty jednotlivých perspektiv a konceptů.

Supervize / tématické skupiny (14.00 - 15.30)

Zde máte možnost přinést svoje terapeutické a poradenské případy k řešení ve formátu skupinové supervize. Pro účast na skupině není nutné mít již vlastní terapeutickou anebo poradenskou praxi. Lze se zapojit i jako pozorovatel. Alternativou někdy budou tematické skupiny zaměřené na vybrané téma, duchovní formování v kontextu dialogu teologie a psychologie, setkání se zkušenými odborníky, případně reflexe zkušeností z praxe, terapeutických výcviků, apod. 

Networking (16.00 - 17.30)

Čas pro sdílení podnětů, zpětnou vazbu, oznámení o akcích a aktivitách v ČR i v zahraničí. Cílem je budovat vzájemnou informovanost, i hledat možnost jak účastníkům pomoct s profesním a duchovním rozvojem (doporučení na akce, nabídky stáží, kontakty na relevantní odborníky v ČR i zahraničí, vzájemná pomoc s akademickými výzvami, apod.)


Předběžný program na akademický rok 2019 - 2020:

Capture d’écran 2019-08-25 à 21.58.15.png

U všech přístupů se zaměříme na diskusi relevantních myšlenek a zdrojů ze současné psychologie i teologie; na dialog, v němž jsou vidět přesahy i kontrasty jednotlivých perspektiv a konceptů. V sekci zaměřené na psychoterapeutické školy získají účastníci krom probrání klíčových témat také základní přehled o nejvýznamnějších křesťansky orientovaných autorech daného zaměření. V seminářích účastníci obdrží vždy odkazy na literaturu a kontakt na relevantní organizace. K semináři Školy psychoterapie  přihlášení účastníci dostanou s předstihem odkazy doporučenou (tj. nikoliv povinnou) relevantní literaturu a odkazy na internetové zdroje pro bližší obeznámení s danými přístupy. 

 

Vyučující:  Marek Macák / Dana Staňková / Dalimil Staněk / DANiel Green

Kromě výuky Školy dialogu budou v průběhu roku v nabídce:

Supervizní setkání zaměřené na poradenství, psychoterapii i psychodiagnostiku.
Doplňující vzdělávací semináře zaměřené na vybraná témata z filosofie vědy, psychologie, psychoterapie, poradenství anebo teologie (o tématech seminářů informujeme průběžně člena našeho mailing listu). Máte-li zájem o některou z těchto aktivit anebo o obsah a termíny nejbližších seminářů, neváhejte nás kontaktovat.

Těšíme se na Vás na Škole dialogU!

 

__

Bio vyučujících: 

Mgr. Marek Macák je klinický psycholog, zabývá se zejména psychologickou diagnostikou a psychoterapií. S původním výcvikem v daseinsanalýze je ve svém přístupu k psychologii eklektický, ovlivněn zejména fenomenologií, psychoanalytickým porozuměním člověku, ale též ericksonovskými a komunikačními přístupy. Má 8 let praxe na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Poté pracoval na Centru pro léčbu bolesti VFN. Nyní pracuje jako školitel psychologů v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. Je členem Institutu klinické psychologie, učí psychologické a pastorační předměty na Evangelikálním teologickém semináři a předsedá České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody. Psychologii vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je členem Bratrské jednoty baptistů

Mgr. Dana Staňková je původní profesí pedagožka. V roce 2005 absolvovala výcvik v systemické manželské a rodinné terapii a v roce 2016 supervizní výcvik ČIS. Je certifikovanou biblickou poradkyní (Association of Certified Biblical Councelors). Učí pastorační předměty na Evangelikálním teologickém semináři.  Věnuje se pastoraci, manželskému poradenství a supervizi. Působí převážně v církevním a paracírkevním prostředí. Je členkou Církve bratrské.

PhDr. Dalimil Staněk, DiS. je kazatelem evangelia v Církvi bratrské. Vystudoval teologii na Evangelikálním teologickém semináři a psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zabývá se tématy pastorační péče, duchovního vývoje a duchovní krize. V rámci doktorského studia zkoumá způsoby mezilidského odpuštění. Pracuje v křesťanské psychologické poradně ENGANIM.

Dan Green, Ph.D. je americký klinický psycholog. Pracoval 29 let jako klinický ředitel institutu New Life Resources na psychiatrické klinice ve městě Waukesha ve státě Wisconsin. Učí na Trinity International University, Marquette University, a na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. V současnosti též vede klinický výcvik v rámci James Place Behavioral Health Graduate Training Program. Je členem Americké psychologické asociace, autorem a spoluautorem řady publikací na téma viny, studu, truchlení, naučené bezmocnosti, sexuální závislosti i v oblasti integrace psychologické praxe a křesťanské víry.