__  

ŠKOLA DIALOGU

je pravidelná vzdělávací akce ADKP. Součástí jsou dopolední přednášky a semináře na téma dialogu a integrace křesťanství a psychologie, opřené o relevantní zdroje a literaturu. Obsahově se nezaměřujeme na žádný konkrétní psychologický směr, resp. chceme reflektovat celou škálu přístupů. V odpolední části je možné účastnit se skupinové supervize, skupiny pro frekventanty terapeutických výcviků anebo pro studenty vysokých škol. Prostor je věnovám také budování komunity, vzájemnému poznávání a sdílení kontaktů, informací a podnětů. 


Od září 2018 spouštíme pravidelná vzdělávácí a komunitní setkání se záměrem rozvoje kvalitního dialogu křesťanstké víry a profesního i osobního růstu psychologů, terapeutů a studentů těchto oborů. 

 

Termíny pro nastávající školní rok:

2018: 15. září, 15. prosinec
2019: 9. březen, 13. duben, 22. červen

Nabízíme dvě možnosti platby (platba na místě):

A. platba za jednotlivá setkání: 
- studenti 600 CZK / pracující 900 CZK,

B. roční předplatné (všech 5 setkání)
- studenti 2400 CZK / pracující 3600 CZK.

 

PROGRAM

Teorie dialogu (9.30 - 11.00)

V této části budou představeny základy dialogu křesťanství a psychologie. Bude dán vyvážený prostor vzájemnému obohacení a konfrontaci teologických a psychologických perspektiv, v návaznosti na aktuální stav poznání v oboru integrace teologie a psychologie. Frekvantanti se seznámí se základními teologickými pojmy i aspekty křesťanského života ve vztahu k psychologické teorii a praxi. Představíme různé varianty řešení vztahu těchto sfér, relevantní literaturu i další zdroje odpovídající kontextu ČR. 

Psychoterapeutické přístupy v dialogu (11:30 - 13.00)

Zaměříme se ze široka na jednotlivé psychoterapeutické proudy, jejich filosofická východiska i jejich interakci se sociální a duchovní stránkou života jednotlivců i společenství. Předmětem bude diskuse relevantních myšlenek a zdrojů ze současné psychologie i teologie, a dialog, v němž jsou vidět přesahy i kontrasty jednotlivých perspektiv a konceptů.

Supervize / tématické skupiny (14.00 - 15.30)

Zde máte možnost přinést svoje terapeutické a poradenské případy k řešení ve formátu skupinové supervize. Pro účast na skupině není nutné mít již vlastní terapeutickou anebo poradenskou praxi. Lze se zapojit i jako pozorovatel. Alternativou někdy budou tematické skupiny zaměřené na vybrané téma, duchovní formování v kontextu dialogu teologie a psychologie, setkání se zkušenými odborníky, případně reflexe zkušeností z praxe, terapeutických výcviků, apod. 

Networking (16.00 - 17.30)

Čas pro sdílení podnětů, zpětnou vazbu, oznámení o akcích a aktivitách v ČR i v zahraničí. Cílem je budovat vzájemnou informovanost, i hledat možnost jak účastníkům pomoct s profesním a duchovním rozvojem (doporučení na akce, nabídky stáží, kontakty na relevantní odborníky v ČR i zahraničí, vzájemná pomoc s akademickými výzvami, apod.)


Předběžný program na akademický rok 2018 - 2019:

U všech přístupů se zaměříme na diskusi relevantních myšlenek a zdrojů ze současné psychologie i teologie; na dialog, v němž jsou vidět přesahy i kontrasty jednotlivých perspektiv a konceptů. V sekci zaměřené na psychoterapeutické školy získají účastníci krom probrání klíčových témat také základní přehled o nejvýznamnějších křesťansky orientovaných autorech daného zaměření. V seminářích účastníci obdrží vždy odkazy na literaturu a kontakt na relevantní organizace. K semináři Školy psychoterapie  přihlášení účastníci dostanou s předstihem odkazy doporučenou (tj. nikoliv povinnou) relevantní literaturu a odkazy na internetové zdroje pro bližší obeznámení s danými přístupy. 

 

Vyučující:  Mgr. Marek Macák / Mgr. Dana Staňková / PhDr. Dalimil Staněk, DiS. + hosté

Kromě výuky Školy dialogu budou v průběhu roku v nabídce:

Supervizní setkání zaměřené na poradenství, psychoterapii i psychodiagnostiku. 
Doplňující vzdělávací semináře zaměřené na vybraná témata z filosofie vědy, psychologie, psychoterapie, poradenství anebo teologie (při dostatečném zájmu).

Těšíme se na Vás na Škole dialogU!

 

__

Bio vyučujících: 

Mgr. Marek Macák je klinický psycholog, zabývá se zejména psychologickou diagnostikou a psychoterapií. S původním výcvikem v daseinsanalýze je ve svém přístupu k psychologii eklektický, ovlivněn zejména fenomenologií, psychoanalytickým porozuměním člověku, ale též ericksonovskými a komunikačními přístupy. Má 8 let praxe na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Poté pracoval na Centru pro léčbu bolesti VFN. Nyní pracuje jako školitel psychologů v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. Je členem Institutu klinické psychologie, učí psychologické a pastorační předměty na Evangelikálním teologickém semináři a předsedá České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody. Psychologii vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je členem Bratrské jednoty baptistů

Mgr. Dana Staňková je původní profesí pedagožka. V roce 2005 absolvovala výcvik v systemické manželské a rodinné terapii a v roce 2016 supervizní výcvik ČIS. Je certifikovanou biblickou poradkyní (Association of Certified Biblical Councelors). Učí pastorační předměty na Evangelikálním teologickém semináři.  Věnuje se pastoraci, manželskému poradenství a supervizi. Působí převážně v církevním a paracírkevním prostředí. Je členkou Církve bratrské.

PhDr. Dalimil Staněk, DiS. je kazatelem evangelia v Církvi bratrské. Vystudoval teologii na Evangelikálním teologickém semináři a psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zabývá se tématy pastorační péče, duchovního vývoje a duchovní krize. V rámci doktorského studia zkoumá způsoby mezilidského odpuštění. Pracuje v křesťanské psychologické poradně ENGANIM.