Odpuštění v perspektivách psychologie
a teologie

__

Blok I. 

Odpuštění v širších souvislostech (PHDR.Dalimil Staněk, DIS.)

S fenoménem odpuštění se setkáváme napříč různými obory. V religionistice, teologii, filozofii, neurologii, pedagogice, právu, politice i v psychologii. V některých oborech má mnoha set letou tradici, v jiných je relativním nováčkem, částečně proto, že samy obory se vyvinuli nedávno. Pro zasazení tématu odpuštění do dějinných souvislostí se zaměříme na tři hlavní okruhy, které se postupně historicky rozšiřovali, vycházeli jeden z druhého a zpětně se ovlivňovali. V současné době existují všechny tři vedle sebe ve vzájemném dialogu. Nejprve se zaměříme na diskurz náboženský, který je ze všech nejstarší, poté filozofický, a nakonec nejmladší, ale v dnešní době velmi výrazný diskurz psychologický. 

Co říkáme a neříkáme slovem odpouštím? (PHDR.Dalimil Staněk, DIS.)

Obor zabývající se tématem odpuštění se od počátku potýká s nejednoznačným uchopením základního pojmu. Představíme si několik základních definic odpuštění i metafor, které pomáhají vyjádřit jeho podstatu. Součástí pochopení toho, co znamená zralé a zdravé odpuštění je i jeho negativní vymezení. Podíváme se tedy na různé projevy nezralého odpuštění a pseudo-odpuštění. 

Blok II. 

Odpuštění v kontextu vývoje (PHDR.Dalimil Staněk, DIS.)

V této části se zaměříme na přehled výsledků výzkumů zabývajících se odpuštěním v kontextu vývoje člověka. Schopnost reálně odpouštět křivdu nemusí nutně růst s přibývajícím věkem, ovšem v průběhu života se pochopení odpouštění i motivace k němu. Zaměříme se také na otázku, jak přispět k vývoji dětí a dospívajících, aby bylo odpuštění jednou ze strategií vyrovnání se s křivdou, kterou mají ve své zásobě sociálních dovedností. 

Modely procesu odpouštění (PHDR.Dalimil Staněk, DIS.)

Představíme si několik teoretických modelů, které popisují dynamiku procesu odpuštění. Většina z nich se shoduje na několika klíčových krocích, bez kterých není zralé odpuštění možné. Jednotlivé kroky si představíme, podíváme se na jejich oporu v psychologii i teologii a přidáme k nim praktické techniky, které mohou člověku pomoci touto fází procesu odpuštění úspěšně projít. 

Blok III.

Seminář: Specifika odpuštění rodičovské křivdy (PHDR.Dalimil Staněk, DIS.)

V rámci odpoledního semináře se blíže podíváme na téma odpuštění rodičovské křivdy. Konfliktní vztah s rodiči, a subjektivně vnímaná křivda je jedním z častých témat, které se objevují v psychologickém poradenství a terapii. Vztah k rodičům je v mnoha ohledech specifický, a proto dynamika procesu odpuštění může být odlišná. Seminář bude obsahovat přehled tématu a diskusi. 

Seminář: Odpuštění v psychodynamické perspektivě (MGR. Marek Macák)

Psychodynamická teorie, zejména teorie objektních vztahů, dlouho tematizovala problematiku odpuštění pouze implicitně. To se v posledním období změnilo, a psychoanalýza přišla s vlastním explicitním zkoumáním procesu odpuštění, v jeho interpersonálních i nevědomých aspektech. Psychodynamické pojetí odpuštění stojí v dialogu a někdy v kontrastu s přístupem, který k této problematice zaujímá pozitivní psychologie a empirický výzkum. V semináři se zaměříme právě na tyto příspěvky a jejich uplatnění v klinické praxi. 

Seminář: Práce s odpuštěním v manželské a rodinné terapii (MGR. Dana Staňková)

Seminář bude věnován práci s odpuštěním a smířením v párové terapii, specificky v případu obnovy vztahu po nevěře jednoho z partnerů. Seminář bude pojat jako kazuistický. Na základě několika kazuistik budou mít účastníci možnost spolupracovat při aplikaci některých konceptů odpuštění předložených v dopoledních blocích. Budou také diskutována specifika odpuštění při obnově vztahu po proběhlé nevěře v párové terapii.

Seminář: Směrem k teologii smíření (MGR. BLAHOSLAV FAJMON, PH.D.)

Bližší informace o semináři protazím nejsou k dispozici.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ

PhDr. Dalimil Staněk, DiS. je kazatelem evangelia v Církvi bratrské. Vystudoval teologii na ETS a psychologii na UPOL. Zabývá se tématy pastorační péče, duchovního vývoje a duchovní krize. V rámci doktorského studia zkoumá způsoby mezilidského odpuštění. Pracuje v křesťanské psychologické poradně ENGANIM. 

Mgr. Dana Staňková je původní profesí pedagožka, vystudovala MFF UK. V roce 2005 absolvovala výcvik v systemické manželské a rodinné terapii a je akreditovanou rodinnou terapeutkou SOFT. Je certifikovanou biblickou poradkyní (Association of Certified Biblical Councelors) a věnuje se pastoračnímu a biblickému poradenství. Od roku 2012 se věnuje i supervizi, je absolventkou supervizního výcviku ČIS. Učí pastorační předměty na Evangelikálním teologickém semináři a věnuje se manželskému a rodinnému poradenství a terapii, pastoraci a supervizi. Je vdaná, s manželem mají tři dospělé děti. V posledním roce se radují z prvního vnuka a vyhlíží narození druhého. Je členkou Církve bratrské.

Mgr. Marek Macák je klinický psycholog. Zabývá se zejména psychologickou diagnostikou, se zaměřením na psychodynamickou práci s Rorschachovou metodou a na dialog teologie a psychologie. Působí na Institutu klinické psychologie, učí pastoraci a psychologii na Evangelikálním teologickém semináři. Je školitelem psychologů v předatestační přípravě v Psychiatrické nemocnici v Horních Beřkovicích. Je také jedním ze zakládajících členů ADKP. V současnosti též předsedá České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody. Absolvoval výcvik v daseinsanalytické terapii. Je členem Bratrské jednoty baptistů. Pochází ze Slovenska.

Mgr. Blahoslav Fajmon, ThD. vystudoval obor učitelství náboženství, filosofie a etiky na Husitské teologické fakultě UK. V postgraduálním studiu se na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v ČB zabýval vztahem filosofie jazyka a teologie. Absolvoval dramaterapeutický výcvik vedený britské lektorky Sue Jennings. Devět let byl kazatelem sboru Bratrské jednoty baptistů v Liberci. V současné době se věnuje pedagogické činnosti ve Zlíně.